Általános Szerződési Feltételek


A Duna Kártya egy kedvezményekre jogosító klubkártya, melynek felmutatásával a kártya tulajdonosa különféle kedvezményeket vehet igénybe a Duna Kártya elfogadóhelyeken. Az elfogadóhelyek szerződésben vállalják, hogy kedvezményt biztosítanak a kártya tulajdonosa részére. A kártyát kizárólag a plasztikkártyán feltüntetett tulajdonos használhatja, mely személyi igazolvány együttes felmutatásával érvényes az azon meghatározott érvényességi időn belül.
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Dunakártya.hu által kibocsátott Dunakártya klubkártya kártyabirtokosokkal és a Dunakártya Elfogadóhelyekkel kötött szerződéseinek tartalmát és feltételeit foglalja össze. Ezen rendelkezések irányadóak a 2018. Szeptember 1.-jét követő szerződésekkel kapcsolatosan.

1. Elfogadóhelyek regisztrációja
Kibocsátó és cég között az Elfogadóhely online regisztrációjával létrejött megálllapodás (továbbiakban Elfogadóhely szerződés) alapja jelen ÁSZF elfogadása, tudomásul vétele és betartása. Elfogadóhely kijelenti, hogy az aktuális Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) megismerte, magára nézve az abban foglaltakat kötelezőnek ismeri el.
Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa vagy törölje rendszeréből azon elfogadóhelyeket, melyek valótlan adatokat közöltek, nem megfelelő magatartást tanúsítanak a klubkártya elfogadás során vagy indokolatlanul megtagadják a klubkártya elfogadását és kedvezmény érvényesítését. Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy az Elfogadóhelyeket megváltoztassa. Az aktuális és érvényes elfogadóhelyekről minden esetben a weboldalon (www.dunakartya.hu) lehet értesülni.
Elfogadóhelyeknek lehetőségük van “Dunakártya elfogadóhely” matricák megvásárlására és kiragasztására üzletük/cégük telephelyének bejáratára, vásárlók által jól látható helyre.
Az Elfogadóhely által biztosított rögzített kedvezmény érvényesítése az Elfogadóhely adatlapján a kedvezmény bővebb ismertetőjénél leírtak szerint történik.
Elfogadóhely szerződés határozatlan időtartamra jön létre, az egyoldalúan nem módosítható. Amennyiben elfogadóhely nem kíván továbbiakban partnere maradni a Dunakártya rendszernek, azt a Dunakártya kibocsátó felé írásban, postai úton tudja jelezni.
Szerződésszegés esetén a Dunakártya kibocsátó azonnali hatállyal megszünteti partneri jogviszonyát az Elfogadóhellyel és törli azt az Elfogadóhelyek közül. Szerződésszegés Elfogadóhely részéről, ha együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, ha nem teljesíti az Elfogadóhely szerződésben rögzített vállalásait, ha nyilvánvalóan jogos panasz esetén nem ismeri el felelősségét, ha a kibocsátó Dunakártya.hu jó hírnevét sérti, ha kibocsátóval versengő vállalkozást indít, vagy annak létrejöttét elősegíti, ha kibocsátó szerzői jogait, üzleti titkait megsérti, vagy olyan magatartást mutat, mely ellenkezik a Dunakártya kibocsátó jogos érdekeivel, vagy kibocsátó részére közvetve vagy közvetlenül kárt okoz.
Kibocsátó vállalja, hogy weboldalán (www.dunakartya.hu) jól áttekinthető, közérthető módon közzéteszi minden Dunakártya Elfogadóhely adatait, melyek kártyabirtokos számára lehetővé teszik az elfogadóhelyek áttekintését listázva, tematikusan és térkép segítségével is. A klubkártyával a kártyabirtokos kizárólag a weboldalon (www.dunakartya.hu) az elfogadóhelyeknél közzétett kedvezmény igénybevételére jogosult, az Elfogadóhely adatlapján a kedvezmény bővebb ismertetőjénél leírtak szerint.

1.1. Elfogadóhelyek
- Elfogadóhely köteles a szerződésben vállalt kedvezmény érvényesítésére, amennyiben a kártyatulajdonos felmutatta és/vagy átadta a klubkártyáját és kérésre hitelt érdemlően igazolta magát (személyi igazolványa felmutatásával)
- Elfogadóhely jogosult megtagadni a kártya elfogadását amennyiben felmerül a csalás lehetősége, ha a kártyatulajdonos nem tudja bemutatni a klubkártyáját vagy megtagadja a személyi igazolványának felmutatását, vagy nem egyezik a kártyán szereplő név a személyi igazolványban szereplő névvel
- Hatósági áras termékekre - pl. dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobilegyenleg feltöltés, autópálya-matrica, újság, - nem köteles kedvezményt nyújtani.
- Elfogadóhely köteles saját költségén részletesen tájékoztatni munkatársait, alkalmazottait a Dunakártya elfogadás elfogadóhely szerződésben, illetve jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti kötelességeiről, annak gyakorlati működéséről, a kedvezmény mértékéről, a kedvezmény elfogadásának gyakorlatáról,
- Elfogadóhelyet a kedvezmény biztosításának elmulasztása esetén felelősség terheli.
- Elfogadóhely köteles megadni egy kapcsolattartó személyt és állandó elérhetőségét hogy a partneri együttműködés folyamatosan fenntartható legyen.
- Kibocsátó vállalja, hogy elfogadóhely rendelkezésére bocsát minden Dunakártya klubkártya elfogadásához szükséges védjegyet, logót, kártyaképet és ezek változásairól folyamatosan elektronikus formában és weboldalán tájékoztatja.
- Elfogadóhely az általa nyújtott kedvezmény mértékét egyoldalúan nem módosíthatja,
- Elfogadóhely a kedvezmény érvényesítését a szerződésben illetve a weboldalon közzétett adatlapján részletezett módon vállalja.

Kibocsátó és Elfogadóhely köteles egymással minden olyan változást megosztani, mely partneri együttműködésüket érinti (pl. Rendszerleállások, logók, arculati elemek megváltoztatása, elérhetőség vagy működésbeli változások).
Kibocsátó és Elfogadóhely kötelezettséget vállalnak, hogy minden tudomásukra jutott adat és információ üzleti titoknak minősül, azokat bizalmasan kezelik, azok harmadik fél részére nem adhatóak ki, nem ruházhatóak át.
Kibocsátó az Elfogadóhely által rendelkezésére bocsátott cégnevet, logót korlátozásmentesen felhasználhatja a Dunakártya promóciójával, értékesítésével kapcsolatosan.
Kibocsátó nem tartozik felelősséggel amennyiben az Elfogadóhely nem teljesít, nem fogadja el kártyabirtokos klubkártyáját, vagy megtagadja a kedvezmény érvényesítését.
Kibocsátó továbbá nem vállal felelősséget az Elfogadóhely által saját weboldalán közölt tartalmakért, reklámjaiért, téves vagy megtévesztésre alkalmas információkért.
Elfogadóhely hozzájárul ahhoz, hogy a kibocsátó alkalmanként megkeresse egyéb promóciókkal, marketing és reklám célú ajánlatokkal, azonban ez nem eredményezheti Elfogadóhely jogos érdekeinek sérelmét vagy indokolatlan zavarást.

2. Kártya igénylés
Felhasználó a Dunakártya kedvezménykártyát az alábbi módokon igényelheti:
- Személyesen üzletkötőtől
- Online a dunakartya.hu oldalon keresztül.
Felhasználó köteles az igénylés során megadott adatait ellenőrizni, valós emailcímet és kézbesítési címet megadni, telefonszámát ellenőrizni, hogy probléma esetén fel tudjuk venni vele a kapcsolatot.
A Felhasználó/vásárló a Dunakártya megrendelőlap kitöltésével vagy a dunakartya.hu weboldalon keresztül tudja megrendelni a kártyáját, mellyel kijelenti hogy megismerte, megértette és elfogadja jelen ÁSZF feltételeit és hozzájárul adatai kezeléséhez.

2.1. A kártyadíj megfizetése:
- Személyesen az üzletkötőnek
- Online megrendelés esetén online fizetéssel a Dunakártya kibocsátója részére.
A Duna klubkártya minden esetben a plasztikkártyán feltüntetett ideig érvényes.
Az online fizetés közbeni probléma esetén, a fizetés meghiúsulása esetén minden esetben a szolgáltatót keresse fel panaszával.

2.2. Kártya kézbesítése
A plasztikkártya egyedileg kerül legyártásra. A kártya átvételére postai úton van lehetőség. A Felhasználó a klubkártya átvétele alkalmával köteles a kártyán szereplő adatokat ellenőrizni, eltérés, hiba, elírás észlelése esetén azt haladéktalanul jelezni. Amennyiben a kártya igénylés során adott meg helytelen adatokat, úgy az újragyártás és postázás költsége a kártya igénylőt terhelik, egyéb esetben a javított, kicserélt klubkártya előállításának és postázásának költségei a Dunakártya kibocsátóját terhelik.
A Felhasználó a kártyát, annak adatait semmilyen formában nem módosíthatja.

3. Szerződés létrejötte
A kibocsátó és a Felhasználó közötti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) személyes igénylés esetén a Megrendelőlap kitöltését, aláírását és a Kibocsátó részére történő átadását követően a kártyadíj megfizetésével, elektronikus igénylés esetén a dunakártya.hu honlapon megtalálható megrendelőlap kitöltését és a Kibocsátó részére történő megküldését követően a Kártyadíj megfizetésével jön létre a Felhasználó és a Dunakártya-kibocsátó között. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
A felhasználó a klubkártya átvételének időpontjában válik kártyatulajdonossá és ezen időponttól azonnal jogosult a kedvezmények igénybevételére.
A Kibocsátó a klubkártyára vonatkozó igényt jogosult elutasítani, amennyiben:
- a körülmények arra engednek következtetni, hogy a felhasználó valótlan vagy hamis adatokat szolgáltatott,
- a felhasználó nem felel meg a jogosultsági feltételeknek,
- a felhasználó a kártyadíjat nem fizeti meg.
Amennyiben a felhasználó által kitöltött megrendelőlap hiányos, a kibocsátó annak egy alkalommal, 8 napon belüli pótlására hívja fel a felhasználót. A hiánypótlási határidő elmulasztása esetén a kibocsátó a már megfizetett kártyadíjat nem köteles visszafizetni.
Kibocsátó a kártya díjáról emailben küld számlát a kártyabirtokosnak a klubkártya dijának kiegyenlítését követő 10 munkanapon belül.

3.1. Kártya érvényessége:
A kártya a plasztikkártyán feltüntetett ideig érvényes. Az érvényességi idő lejártát követően a kártya érvényét veszti, nem érvényesíthetőek vele a kedvezmények. Ismételt használathoz újbóli megrendelés szükséges, melyről a lejáratot megelőző hónapban emailben értesítjük a tulajdonost.

3.2. Kártya elvesztése, pótlása
Megrongálódott, elveszített kártyát pótlási díj +postaköltség ellenében áll módunkban újragyártani.

3.3. Panaszkezelés
Amennyiben érvényes kártya felmutatása esetén az Elfogadóhely megtagadja a kedvezmény érvényesítését, azt minden esetben kérjük ügyfélszolgálatunk felé jelezni, hogy mihamarabb rendezhessük a problémát. A Dunakártya semmilyen felelősséget nem vállal az Elfogadóhelyek magatartásáért, általuk közzétett információkért, téves tájékoztatásért, a megvásárolt termékek minőségéért, vagy az igénybevett szolgálatásokért sem. Probléma esetén, illetve szavatossági, jótállási és garancia kérdésekben kérjük minden esetben az Elfogadóhelyet keresse panaszával.
Kártyatulajdonos panasszal élhet a Dunakártya ügyfélszolgálat felé, amennyiben az Elfogadóhely nem a weboldalon (www.dunakartya.hu) szereplő mértékű kedvezményt érvényesít vagy nem érvényesíti a jogos kedvezményét. A kártyabirtokos a panaszt 3 munkanapon belül jelentheti be a kibocsátó felé postai úton, minden esetben a kapott számlával/blokkal köteles igazolni, hogy a kedvezmény érvényesítése nem történt meg. Kibocsátó köteles kivizsgálni a jogos panaszt, és felvenni a kapcsolatot az érintett Elfogadóhellyel.

3.4. Kártyatulajdonos jogai és kötelességei
- Kártyatulajdonosnak joga van a weboldalon(www.dunakartya.hu) közzétett kedvezmények igénybevételére
- Kártyatulajdonosnak kötelessége a Dunakártyáját minden esetben felmutatni illetve átadni vásárlása során az elfogadóhely képviselőjének és amennyiben az elfogadóhely kéri, köteles személyi igazolvánnyal igazolni a kártya tulajdonjogát
- Kártyatulajdonos köteles haladéktalanul, de legkésőbb 7 napon belül jelezni a Dunakártya ügyfélszolgálat felé, amennyiben klubkártyája megrongálódott, használhatatlanná vált vagy ellopták. Amennyiben saját hibájából rongálódott meg a klubkártyája, a kártyatulajdonos köteles a pótlási díjat viselni, és tudomásul veszi, hogy a pótlás megtörténtéig nem vehet igénybe klubkártyás kedvezményeket. Amennyiben önhibáján kívül, a rendeltetésszerű használat ellenére sérült meg a klubkártya, a Dunakártya.hu állja a pótlás költségét, postai úton történő pótlás esetén mindössze a postai díj megfizetésére köteles.

4. Klubkártya használata
Felhasználó a klubkártya kézhezvételével válik kártyatulajdonossá, ettől kezdve érvényesek rá a kártyatulajdonos jogai és érvényesíthetők vele szemben a kártyatulajdonos kötelességei.
A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a klubkártyával a weboldalon (www.dunakartya.hu) mindenkor közzétett Elfogadóhelyeken, az Elfogadóhely által előre meghatározott és nyilvánosan közzétett kedvezmények igénybevételére jogosult.
A klubkártya kizárólag a plasztikkártyán szereplő határidőig érvényes, az érvényesség kezdete a kártya átvételének napja. Érvényességi időn túl nem érvényesíthetőek a klubkártya kedvezmények.
A klubkártya érvényességének lejártát megelőző hónapban a kibocsátó emailben értesíti a kártyatulajdonost az érvényességi idő közeledtéről és a meghosszabbítás lehetőségéről.
Klubkártya harmadik fél részére nem ruházható át, nem másolható le, csak a rajta szereplő név tulajdonosa használhatja kedvezmények szerzésére a Dunakártya Elfogadóhelyeken.

5. Szerződés megszűnése
A szerződés megszűnik:
- Közös megegyezéssel
- Jelen ÁSZF bármely pontjának megszegésével vagy megsértésével
- A jogosultság feltételeinek megszűnésével
- Kártyatulajdonos esetén a klubkártya érvényességi idejének lejártával.
Szerződés megszűnése esetén felek kötelesek rendezni egymással szemben fennálló követeléseiket. A felhasználó által megfizetett díjak nem követelhetőek vissza.
A kibocsátó nevében a Dunakártya alkalmazottja vagy megbízottja (üzletkötő) jogosult eljárni. Üzletkötő köteles magát igazolni a cégnek/felhasználónak a Megrendelői Szerződés vagy az Elfogadóhely szerződés megkötése során.
A Kibocsátó a Felhasználó adatait a klubkártya érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig tárolhatja, ennek elteltével köteles az adatokat törölni. Amennyiben az igénylést követően a klubkártya kiállítására valamilyen okból nem kerül sor, a Kibocsátó köteles a felhasználó adatait 60 napon belül törölni.
A Kibocsátó fenntartja magának a jogot a kedvezmények és azok mértéke, az Elfogadóhelyek, a Kártyadíj mértéke és az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) megváltoztatására, melyről minden érintett felet haladéktalanul értesít elektronikus levél (email) formájában illetve a www.dunakartya.hu weboldalon. A változtatás az értesítésben megjelölt időponttól hatályos.

6. Záró rendelkezések
A honlapon (www.dunakartya.hu) szereplő információkat , kártya elfogadóhelyek adatait kizárólag a Dunakártya.hu jogosult kezelni és felhasználni. Az adatkezelési információk az Adatkezelési Szabályzatban olvashatóak. A Kibocsátó és a Felhasználó között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat a Kibocsátó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Kibocsátó adatai:
Dunakártya kibocsátó: Lipták Melinda e.v.
Adószám: 67094284-1-25
Nyilvántartási szám: 43322318
Székhely: 3528 Miskolc, Radnóti u. 6.
Hivatalos weboldal: www.dunakartya.hu